Regulamin sklepu NAMANA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wskazane poniżej pojęcia, użyte w niniejszym Regulaminie, oznaczają:
a) Spółka - MOZOL sp. z o.o., ul. Akacjowa 62/1, 81-520 Gdynia, NIP 5862383622, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000987984,
b) Sklep – platforma umożliwiająca składanie zamówień towarów oferowanych przez Spółkę oraz świadczenie innych usług przez Spółkę, dostępna pod adresem www.namana.pl.
c) Użytkownik – podmiot korzystający z usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu,
d) Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Kontakt ze Spółką jest możliwy poprzez:
a) wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej kontakt@namana.pl oraz
b) pod numerem telefonu 664347474,
3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z funkcjonalności Sklepu, przedmiot i zakres usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu, przedmiot umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży towarów zawieranych między Użytkownikiem a Spółką, zasady składania zamówień, zawierania i wykonywania ww. umów, a także prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkowników.
4. Za pośrednictwem Sklepu Spółka oferuje Użytkownikom zamawianie towarów importowanych z Madagaskaru. Towary dostępne w Sklepie są produkowane przez mieszkańców Madagaskaru z naturalnych surowców (głównie z rafii i bambusa).
5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom w Sklepie, w tym także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Użytkownikami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
7. Użytkownikami Sklepu mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
8. Korzystanie ze Sklepu oraz rejestracja konta są bezpłatne.
9. Spółka jest Administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Sklepie pod zakładką „Polityka prywatności” oraz w przepisach prawa. Polityka prywatności reguluje wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników przez Spółkę.
10. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, w tym danych osobowych, wymaganych do rejestracji lub zamówienia towarów. Podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych może skutkować niemożnością prawidłowego wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży towarów przez Spółkę albo wstrzymaniem wykonania tych umów z winy Użytkownika podającego nieprawdziwe lub nieaktualne dane.
11. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji podanych uprzednio danych w razie ich zmiany.
12. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań Spółka ma prawo zawiesić lub zablokować jego profil.
13. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§2 WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową.
2. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Sklepu.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Sklepu, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Sklepu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.
4. Z przyczyn niezależnych od Spółki w Sklepie mogą nastąpić awarie techniczne, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Sklepu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.
§3 REJESTRACJA KONTA
1. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Sklepu, w tym zamawiać towary i zawierać ze Spółką umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie po zarejestrowaniu konta lub bez rejestracji (jako tzw. „gość”).
2. Przed zarejestrowaniem konta, a w przypadku zamawiania towarów bez rejestracji konta – przed złożeniem zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie okienka wyboru, jak również zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka wyboru.
3. Akceptacja Regulaminu sklepu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Użytkownika zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży towarów ze Spółką.
4. Podczas rejestracji konta Użytkownik jest zobowiązany do wskazania adresu poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres Spółka wysyła jednorazowy 6-cyfrowy kod przypisany do jego konta. Kod jest wysyłany Użytkownikowi każdorazowo przed zalogowaniem się do sklepu.
5. Po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się Użytkownik może dodać w ustawieniach konta imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miejscowość, numer domu / budynku, numer lokalu, kod pocztowy), numer telefonu, firmę oraz numer NIP.
6. Użytkownik może edytować dane, które podał podczas rejestracji. Zmiana danych wywiera skutek tylko co do umów sprzedaży towarów zawartych przez niego po zatwierdzeniu zmiany danych.
7. Umowa o świadczenie usług dostępnych w Sklepie pomiędzy Użytkownikiem a Spółką (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji lub z chwilą zamówienia towarów za pośrednictwem Sklepu.
8. Użytkownik loguje się w Sklepie za pomocą wpisania adresu poczty elektronicznej i 6-cyfrowego jednorazowego kodu.
9. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających dostęp do jego konta osobom trzecim, za wyjątkiem osób upoważnionych do działania w jego imieniu. W przypadku udostępnienia takich danych jest on odpowiedzialny za działania lub zaniechania tej osoby jak za własne działania lub zaniechania.
10. Użytkownik, który zarejestrował konto może po zalogowaniu się przeglądać historię swoich zamówień.
11. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Spółkę i usunąć konto wysyłając do Spółki wiadomość z prośbą o usunięcie. Po wysłaniu prośby konto zostanie niezwłocznie usunięte. Z chwilą usunięcia konta rozwiązana zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, a Użytkownik traci dostęp do historii zamówień. Usunięcie konta nie ma wpływu na roszczenia Spółki powstałe przed usunięciem konta.
§4 PROCEDURA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienia towarów za pośrednictwem Sklepu mogą być dokonywane codziennie, przez całą dobę.
2. W celu zamówienia towarów za pośrednictwem Sklepu Użytkownik dodaje określony produkt do koszyka oraz wskazuje ilość egzemplarzy produktu.
3. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik wpisuje w polu zamówienia swój adres e-mail, swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres do wysyłki, wybiera sposób dostawy towarów a następnie przechodzi do wyboru opcji dostawy i płatności za zamówione towary.
4. Użytkownik zamawiający towary bez uprzedniej rejestracji konta zamieszcza informację o posiadaniu statusu konsumenta lub jego braku.
5. Po uiszczeniu ceny za zamówione towary oraz dostawę Spółka potwierdza Użytkownikowi złożenie przez niego zamówienia wyświetlając mu jego podsumowanie oraz wysyłając wiadomość na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W wiadomości Spółka informuje o numerze zamówienia, możliwości zwrotu towaru, wybranym sposobie dostawy. Wiadomość wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
6. Z chwilą zaksięgowania zapłaty Użytkownika za zamówione towary na rachunku bankowym Spółki dochodzi do zawarcia przez Użytkownika i Spółkę umowy o sprzedaży towarów. Potwierdzenie akceptacji zamówienia przez Spółkę jest przesyłane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie akceptacji zamówienia ma charakter wyłącznie informacyjny.
7. Po akceptacji zamówienia przez Spółkę Użytkownik uiszcza wynagrodzenie za wykonanie usługi.
8. Zamówienia dostarczane są w kartonowym opakowaniu.
§5 PŁATNOŚCI
1. Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika Sklep wyświetla Użytkownikowi łączną całkowitą cenę za zamówione towary wraz z kosztami wysyłki.
2. Użytkownik może uiścić cenę za złożone zamówienie oraz opłacić koszty dostawy poprzez szybki przelew, płatność Blik.
3. Spółka potwierdza otrzymanie ceny za zamówione towary oraz dostawę wysyłając Użytkownikowi wiadomość na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
4. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych form płatności, jak również czasowego lub stałego zawieszenia albo zablokowania określonej formy płatności bez konieczności dokonywania zmian Regulaminu.
5. W celu otrzymania faktury uproszczonej Użytkownik powinien przed złożeniem zamówienia wypełnić pole „NIP” w formularzu zamówienia. Faktura jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
6. Płatności są obsługiwane przez „PayPro SA” spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87 i REGON 301345068.
§6 WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
1. Spółka dostarcza zamówione towary na terytorium Polski. W przypadku konieczności dostawy towaru w niewymienione wyżej miejsce należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Spółką.
2. Dostawa towarów jest odpłatna. Spółka udostępnia aktualne ceny dostawy towarów w zakładce „Wysyłka i dostawa”.
3. Zamówione produkty są wysyłane przez Spółkę niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za zamówienie. Przewidywany termin wysłania zamówienia wynosi do 48 godzin. W przypadkach szczególnych może on wynieść do 21 dni.
4. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości dostawy zamówienia:
  • kurier InPost,
  • Paczkomat InPost.
Spółka może oferować Użytkownikom także inne sposoby dostawy towarów. Będą one widoczne podczas składania zamówienia.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Spółki.
6. O statusie zamówienia po przekazaniu go do wysyłki przez Spółkę Użytkownik jest informowany przez dostawcę.
§7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Za pośrednictwem sklepu Spółka świadczy następujące usługi na rzecz Użytkowników:
a) przeglądanie treści umieszczonych w Sklepie,
b) usługa prowadzenia konta,
c) korzystanie z koszyka,
d) umożliwienie składania zamówień towarów oraz zawierania umów sprzedaży towarów,
e) historia zamówień,
f) blog,
g) newsletter.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez rozpoczęcie korzystania z konkretnej usługi.
§8 REKLAMACJE
I. REKLAMACJE W ZAKRESIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. W przypadku otrzymania przez Użytkownika produktu niezgodnego z umową jest on uprawniony do wniesienia reklamacji wysyłając ją Spółce na adres Spółki wskazany w Regulaminie lub korzystając z formularza znajdującego się na stronie https://namana.pl/pages/zwroty.
2.Spółka jest odpowiedzialna za brak zgodności produktu z umową, jeżeli niezgodność ta istniała w chwili dostarczenia produktu i ujawniła się w terminie 2 lat od chwili dostarczenia produktu Użytkownikowi.
3. Spółka potwierdza Użytkownikowi przyjęcie reklamacji.
4. W przypadku składania reklamacji dotyczącej niezgodności produktu z umową Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany. Spółka dokonuje wymiany lub naprawy produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, którego dotyczy reklamacja.
5. Użytkownik może żądać obniżenia ceny produktu lub odstąpić od umowy, gdy:
a) Spółka odmówiła naprawy lub wymiany produktu,
b) Spółka nie wykonała naprawy lub nie wymieniła produktu,
c) pomimo wykonania naprawy lub wymiany produktu jest on nadal niezgodny z umową,
d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany produktu.
W przypadku uznania reklamacji zawierającej żądanie obniżenia ceny lub zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy Spółka zwraca Użytkownikowi cenę produktu, lub jej część niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej produktu lub dowodu jego odesłania.
6. Spółka rozstrzyga o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7. W przypadku uznania reklamacji Spółka ponosi koszty przesłania produktu objętego reklamacją do jej siedziby oraz koszty jego naprawy lub wymiany.
8. W przypadku wniesienia reklamacji Użytkownik powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt poprzez wysyłkę na adres Spółki: Akacjowa 62/1, 81-520, Gdynia.
II. REKLAMACJE W ZAKRESIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W przypadku nierealizowania przez Spółkę usług świadczonych na podstawie Regulaminu lub realizowania ich niezgodnie z Regulaminem Użytkownik uprawniony jest do wniesienia reklamacji.
2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez jej wysłanie na adres ul. Akacjowa 62/1, 81-520 Gdynia lub adres na poczty elektronicznej wskazane w Regulaminie.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (przynajmniej adres poczty elektronicznej), określenie zastrzeżeń do funkcjonalności Sklepu oraz proponowane przez Użytkownika rozwiązanie sporu.
4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania.
5. W przypadku konieczności pozyskania przez Spółkę innych informacji dotyczących reklamacji innych niż te, które zostały w niej zawarte Spółka skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia tych informacji. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Spółkę żądanych informacji.
6. Odpowiedź na reklamację Spółka wysyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
7. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
8. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy,
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Spółką lub konsumentem a innym Użytkownikiem.
9. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Spółką lub między nim, a innym Użytkownikiem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Spółką bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika.
3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Spółce stosownego oświadczenia przed jego upływem.
4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie Spółce formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystania z formularza stanowiącego załącznik nr 1 nie jest obowiązkowe.
5. Spółka niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Spółka zwraca Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę za towary, których dotyczy odstąpienie w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, z uwagi na to, że Spółka nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Spółka dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Użytkownika.
7. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić towar Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru, chyba że Spółka zaproponowała, że sama odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Użytkownik może zwrócić towar na adres: ul. Akacjowa 62/1, 81-520 Gdynia. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu towaru lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu towaru.
8. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odpowiedzialność Użytkownika może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia towaru do sprzedaży jako towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Użytkownika z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
9. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności za produkty objęte oświadczeniem o odstąpieniu do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania.
10. Spółka zwraca Użytkownikowi, który odstąpił od umowy również koszty doręczenia mu zamówionych produktów – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie.
11. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej ze Spółką w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi, który posiada wobec Spółki jakiekolwiek należności z tytułu korzystania ze Sklepu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§10 INNE
1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów płatności, z których korzysta Użytkownik.
2. W przypadku rażącego lub częstego naruszania Regulaminu przez Użytkownika Spółka jest uprawniona do zawieszenia lub zablokowania konta Użytkownika.
3. Spółka umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach lub usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu otrzymywania ww. informacji Użytkownik powinien uprzednio wyrazić zgodę na ich otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zaznaczenie okienka zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe, a udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
4. Meble bambusowe należy użytkować zgodnie z zaleceniami sprzedawcy, które wysyłane będą w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupu tych produktów.
5.Kupując Bon Podarunkowy Użytkownik otrzymuje drogą mailową specjalny, jednorazowy kod o określonej wartości i terminie ważności, który umożliwia mu zakup dowolnych, dostępnych produktów w tej kwocie i w czasie ważności tego Bonu. Regulamin Bonu Podarunkowego znajduje się tutaj.
6. Spółka oświadcza, że wszelkie wiadomości i materiały znajdujące się w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Spółka nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykraczające poza granice dozwolone prawem kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne posługiwanie się materiałami i wiadomościami umieszczonymi w Sklepie.
7. Prawomocne orzeczenie stwierdzające nieważność któregoś z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postawień.
8. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem oraz Spółką jest prawo polskie.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie nie później niż na 15 dni przed jego zmianą.
10. O każdej zmianie Regulaminu i możliwości jego akceptacji Spółka poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej oraz wyświetlając alert po zalogowaniu się w Sklepie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną także opublikowane w Sklepie.
11. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poproszony o jego ponowną akceptację.
12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2024r.

 


Załącznik nr 1

Formularz zwrotu NAMANA

Załącznik nr 2
______, dnia _______

_______________________

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ja niżej podpisana / podpisany ________________________ (imię i nazwisko) informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Moje konto zostało zarejestrowane dnia __________ (data).


________________________ (imię i nazwisko)
________________________ (podpis konsumenta)